Istoricul Instituției

Prin ordinul nr.31 a Secției Ocrotirii Sănătății a Comitetului Executiv al or. Chișinău  la 15 martie 1945, a fost fondată prima Policlinica Dentară, cu destinația de satisfacere a necesităților și soluționare a problemelor de profil stomatologic pentru populația orașulului Chișinău și suburbiilor sale.

E de menționat că până în anul 1945,  în Republica Moldova, inclusiv orașul Chișinău, asistența medicală dentară nu era organizată sistemic, fiind  acordată sporadic de medici-dentiști particulari de ocazie. În acea perioadă dificilă, marcată de consecințele războiului devastator, autoritățile locale încearcă să reanimeze sistemul de sănătate ruinat, refăcând serviciile medicale de primă necesitate, printre care se regăsesc și serviciile stomatologice. În acest scop Policlinicii Dentare nou formate, i-a fost destinat un sediu ocolit de bombardamentele infernale ale războiului, situat pe strada Cupecescaia 48 (actualmente intersecția străzilor Hâncești și București), care fiind reparat într-un timp scurt, a fost amenajat pentru funcționare. În funcție de prim conducător a fost numit medicul Efim Levinson (1945-1950). Grație eforturilor și implicării nemijlocite atât a autorităților, cit și a colaboratorilor Policlinicii în  organizarea  activității,  începând cu luna octombrie 1945, Policlinica dentară Centrală și-a deschis ușile, inițiind  primirea pacienților, cu de 5 locuri de muncă pentru tratament terapeutic și 3 locuri pentru protezare dentară. În statele de funcții figurau: 2 medici stomatologi, 8 medici dentiști, 4 asistente medicale, 5 tehnicieni dentari, 2 registratori medicali, 3 infirmiere, 1 contabil, 1 șef de gospodărie, și 1 statistician medical. Astfel, cei 27 de angajați, urmau să asigure asistența medicală dentară celor 120 000 de locuitori ai orașului Chișinău și comunelor adiacente: Bacioi, Buiucani, Sculeni, Muncești, Stăuceni și altor localități. Treptat au început căutările de aplicare în practică a noilor metode și forme moderne de diagnostic, tratament și profilaxie a maladiilor stomatologice, impunându-se necesitatea perfecționării continue a calității serviciilor medicale stomatologice prestate. O deosebită atenție se acorda fortificării bazei tehnico-materiale. Deoarece sediul clădirii vechi, nu mai răspundea așteptărilor și cerințelor populației deservite, în anul 1949, conform Hotărârii Guvernului URSS nr.5036, din 31.10.49, Policlinica Dentară este redenumită în Policlinică Stomatologică, în fruntea căreia este numit conducător Avramenco N.M. (1950-1951). La acea etapă, odată cu construcția unei clădiri noi cu destinație pentru Magazinul Universal Orășănesc, 2 etaje ale acestui edificiu amplasat pe  bd.Negruzzi 3, au fost atribuite Policlinicii Dentare (actualmente sediul IMSP Centrul Stomatologic Municipal pentru Copii).

Transferul Policlinicii în clădirea nouă, cu un număr extins de cabinete  specializate, a permis   acordarea asistenței medicale stomatologice unui număr mai mare de populație și acoperirea cu servicii de profil, conform necesităților, în deosebi o grijă sporită fiind acordată generației în creștere. Astfel, sub conducerea  medicului șef Ovcearuc O.A.(1951-1957), în acea perioadă, începe reorganizarea asistenței medicale stomatologice, inclusiv fiind revăzută metoda organizării asanării cavității bucale planificate copiilor, formarea brigăzilor mobile specializate pentru asanarea stomatologică a elevilor din școli. Totodată în această perioadă, începe să se contureze o specialitate nouă pentru RM, apar primii medici stomatologi-ortodonți. Ulterior, la etapa cînd instituția era condusă de către medicul șef,  Teliciarov D.I. (1957-1964), la insistența conducerii și pe potriva așteptărilor, au fost procurate primele instalații stomatologice de producere de import, 11 state de personal pentru asistența medicală stomatologică pentru maturi, fiind reprofilate cu destinație pentru copii. Prin urmare în premieră, în anul 1960, în Republica Moldova, se deschide și începe activitatea, prima secție stomatologică pentru copii, care pe parcurs dezvoltîndu-se, a devenit baza principală pentru  stomatologia pediatrică din țară. Specificul activității secției stomatologice pentru copii a fost și persistă în continuare – activitatea în instituțiile preșcolare și școlare.

Șirul de evenimente importante pe parcurs, se completează cu o gamă vastă de realizări în aa.60. Practic concomitent, au loc două evenimente marcante, care prin semnificația sa au apreciat vectorul de dezvoltare a stomatologiei autohtone. În anul 1959 au loc, deschiderea Secției medico-dentare la Școala Medicală din Chișinău și a Facultății de stomatologie a Institutului de Medicină (actualmente „USMF N.Testemițanu”).Medicul șef care î-și desfășura activitatea în acea perioadă Țivțivadze N.V. (1964-1975), depune eforturi considerabile ca Policlinica Stomatologică Orășănească, să devină baza principală – practică,  de pregătire a medicilor stomatologici, tehnicienilor dentari,și asistentelor medicale de profil din Republică.

Un rol deosebit în dezvoltarea și afirmarea acestei instituții specializate de ambulator, în revine medicului-șef V.N. Sîtnic. Actualul edificiu în care este amplasată instituția,  a fost construit, dat în exploatare și dotat cu utilaj de performanță pentru perioada respectivă, cu nemijlocita participare a Domniei sale. Astfel, odată cu sporirea economiei, dar și cu apariția unor noi standarde și normative în domeniul stomatologiei autohtone, în anul 1977,  Guvernul Republicii Moldova, emite Hotărîrea de a construi o Policlinică Stomatologică tip,  în acest scop fiind elaborat și aprobat un proiect individual. Astfel ,  în anul 1981, sub conducerea medicului șef  Sîtnic V. N (1975-1986) î-și începe activitatea cea mai mare Policlinică Stomatologică din republică.

Pe parcursul anilor,  dintr-o policlinică cu o capacitate de muncă  redusă, prin implicarea directă a autorităților publice  de nivel local și central, se transformă într-o Instituție  de avangardă în domeniul stomatologiei, fiind denumită Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul Stomatologic Municipal (anul 2003). Un aport semnificativ în menținerea nivelului de profesionalizm și implementare a tehnoilogiilor moderne în activitatea acestei instituții, l-a execrcitat medicul  șef,  Pancenco A.M. (1986 – 2014). Pentru merite deosebite, Dnl A.M.Pancenco,  a fost menționat de către autoritățile statului, cu titlul onorific “ Om Emerit “  și Ordinul  “Gloria Muncii “

Grație dirijării chibzuite și profisionalizmului foștilor conducători ai Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul Stomatologic Municipal, actualmente Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Municipal Chișinău,  este pe deplin succesoare de drept și continuator al tradițiilor cimentate de decenii. După statut și atribuții, fiind o instituție organizator-metodică de anvergură în domeniul stomatologiei autohtone, în incinta acestui lăcaș, cu multă dăruire de sine, se înbină armonios trecutul, prezentul și viitorul, se petrece o activitate permanentă de perfecționare a metodelor de organizare a asistenței medicale stomatologice și a calității serviciilor prestate, avînd ca scop ajustarea standardelor de calitate la normele europene. Cu deosebită mîndrie constatăm că pe parcursul a șapte decenii de activitate, aici s-au regăsit la diferite etape ale activității, personalități marcante din domeniu stomatologiei ca: profesorii universitari, dd. A.E. Guțan, M.G.Bușan, S.V. Sîrbu, V.R.Ocușco, I.G.Lupan conferențiarii universitari, dd.E.L.Chiriac, M.P.Cojocaru, V.S.Oaineagră si alții. Actualmente în cadrul instituției activează cu succes profesorul universitar, I.F.Munteanu, deținător al titlului onorific “Om Emerit” și a medaliilor “Veteran al Muncii” și “Nicolae Testemițanu”, conferențiarii universitari dd. D.I.Hîțu, A.M.Pancenco, A.I.Gumeniuc și alții. La această baza științifico-practică au fost susținute pe parcurs, 6 teze de doctor în medicină și 1 teză de doctor habilitat. E de menționat ca la moment instituția este baza clinică unde î-și desfășoară activitatea  două Catedre a USMF ”N. Testimițanu” (Catedra Stomatologie Ortopedică „Ilarion Postolache” și Catedra Chirurgie Oro-Maxilo-Facială și Implantologie Orală „Arsenie Guțan”). Această colaborare contribuie implicit la pregătirea și perfecționarea anuală a circa 500 de specialiști din domeniu, ceea ce  influențează considerabil perfecționarea calității serviciilor medicale stomatologice prestate populației  prin implementarea  metodelor moderne de diagnostic și tratament.

Cu mult drag și dăruire de sine Colectivul instituției, la diferite etape de dezvoltare, concomitent cu activitatea de bază, s-a incadrat cu succes în diverse manifestații culturale și de divertisment, organizate de organelle Administrației publice locale , dar și în evenimentele sportiv-culturale  sub egida Sindicatelor de ramură. Pe parcurs a devenit o bună tradiție pentru instituția noastră, ocuparea locurilor I și II la Spartachiadele Lucrătorilor din domeniul Ocrotirii Sănătății din mun.Chișinău și Republicane. Cu adevărată măndrie pot fi menționate numele celor ce prin participare la diferite competiții sportive, au dus  faima instituției noastre. Așa personalități ca: S.Paholco, V.Smetanca, S.Smetanca, G.Faigenblat, A.Bilevschii D.Iaroțchii, I.Ceglei, D.Pungă, G.Balaniuc, I.Erhan, M.Iaroțcaia, A.Varzari, V.Novojilov, V.Surdu, T.Condratiuc și alții, vor rămine cu litere de aur înscriși în istoria realizărilor sportive ale instituției noastre.  Și desigur, pentru întreg colectivul instituției este o deosebită plăcere  de menționat aportul incontestabil adus de către foștii și prezenții colaboratori, adevărați veterani ai muncii, care și-au consacrat cunoștințele și abilitățile profesionale, pentru ameliorarea sănătății orale a pupulației. Merită deplina recunoștința a Sistemului de sănătate,  dd. S.Paholco, V.Gorenco, P.Borș, M.|Criucichevici, D.Ciobanu, I.Cosîc, D.Iaroțchii, N.Trofim V.Șincarenco, V.Boțolina, E.Perde, V.Dumbravă, A.Ciochină, L.Lapti, L.Lazări,  L.Iașcenco, Z.Gricalovscaia, M. Lisovscaia, S. Barcovscaia, N.Umanschii, S. Smetanca, L.Dorul, A.Gorscaia, E.Sicorscaia, N.Cantemir, V.Raileanu, E.Fedîșina, N.Grosu, A.Dimitrache, G. Pietremari, T.Postolache, E.Balan, G.Bosîi,  E.Scobioală, M.Baranova, F.Coțaga,  M.Cozina, O.Panina. și alții.

Șirul realizărilor, î-și regăsește continuitatea prin reformele actuale în domeniul stomatologiei municipale. Astfel la inițiativa Direcției Sănătății al Consiliului Municipal Chișinău și în scopul organizării controlului activității de prestatre a serviciilor medicale stomatologice calitative populației din municipiu, Consiliul Municipal Chișinău prin deciziile nr.1/25, 1/26, 1/27 din 19 martie 2015 și 3/15 din 19.05.2015 crează Întreprinderea Municipală “Centrul Stomatologic Municipal Chișinău” , conducător și director fiind numit  V.S.Gobjila.

Actualmente, Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Chișinău este o instituție specializată complexă, prestatoare de servicii medicale stomatologice multiprofil, și cuprinde mai multe secții, care sînt amplasate în incintele Instituțiilor Medoco-Sanitare Publice Asociațiile Medicale Teritoriale, iar Sediul Central – în edificiul fostei  Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul Stomatologic Municipal.

În prezent, în Intreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Municipal Chișinău activează peste 317 angajați, dintre care 150 medici și 114 specialiști cu studii medicale mediii, care acordă asistență medicală stomatologică de profil curativ-profilactic, terapeutic, chirurgical, protetică dentară și  imagistică dentară. Avînd în dotare un așa potential de resurse umane și bază tehnico-materială respectivă, Întreprinderea dispune la moment, de o capacitate de circa 115 000 vizite pe an, iar fiind completată în abilități și competențe de către sectorul privat, în totalitate corespunde necesităților  populației mature  din mun.Chișinău și suburbiilor sale.

Anual, personalul medical î-și perfectează cunoștințele atît în țară, cît și peste hotarele ei. După nivelul pregătirii profesionale în Centrul Stomatologic pentru maturi activează 66% colaboratori cu categorie superioară, 9,3% categoria I, și 13,3% categoria II de calificare.

Toți medicii stomatologi ai Intreprinderii Municipale sînt membri ai Asociației  Stomatologilor din Republica Moldova, cu care instituția colaborează, continuu contribuind la ameliorarea sănătății pupulației și la sporirea calității asistenței medicale stomatologice.

Un impact incontestabil în menținerea sănătății populației, l-a avut implementarea Asigurărilor Obligatorii de Asistență Medicală în RM, care prin realizarea măsurilor profilactice, sporirea responsabilității  personalului medical, utilizarea rațională a resurselor disponibile și stimularea materială a colaboratorilor, a contribuit nemijlocit la fortificarea potențialului uman, insuflînd încredere în Sistemul Național de Sănătate. Grație Fondatorului și Direcției Sănătate, pe parcursul ultimilor ani Instituția a reușit să fie dotată cu utilaj, instrumentariu și materiale de înaltă performanță, ce asigură cu succes condițiile pentru realizarea sarcinilor puse de către stomatologia contemporană. Actualmente, în subdiviziuni, se aplică pentru tratament  tehnici, tehnologii, remedii și materiale de obturație moderne. În terapia stomatologică restaurativă  se utilizează materiale compozite chimice și fotopolimerizabile, o diversitate de preparate pentru obturarea pe canal și pentru tratamentul țesuturilor parodontale și a afecțiunilor mucoasei cavități bucale. În cabinetul chirurgical se folosesc un șir de substanțe anestezice de ultimă generație, ce permit concomitent cu intervențiile chirurgicale stomatologice în condiții de ambulatoriu, efectuarea unor operații. Recent a fost deschis și funcționează cu succes cabinetul de implantologie orală. În proiect de perspectivă, sunt deschiderea unui cabinet specializat de tratament endodontic de performanță, deschiderea unui cabinet de tratamente parodontale specializate, e.t.c. Actualmente, prin o abordare complexă, în Instituția noastră tratamentul protetic este privit atît prin prisma restabilirii funcționale, cît și ținînd cont de parametrii estetici ai unui zimbet perfect. Ne mîndrim nespus cu faptul , că noi suntem acei care respectăm și continuăm tradițiile bune, lucrurile frumoase, lăsate de predecesorii noștri – bunătatea și competența profesională.

E de menționat  rolul deosebit și  importanța ce îi  revine Direcției Sănătate a Consiliului Municipal Chișinău în ameliorarea sănătății orale a  populației din municipiu, și în special a păturilor social-vulnerabile. Prin urmare, în comformitate cu Programul municipal , aprobat prin decizia Consiliului municipal nr.28/6 din 04.08.2005 “Cu privire protezarea dentară gratuită a populației din categoriile social-dezavantajate și măsurile de ameliorare”, anual circa 500 de locuitori ai municipiului ce se regăsesc în categoriile sus numite, benefeciază de asistentă medical stomatologică gratuită, prioritar fiind protezarea dentară.

La marcarea acestui Jubileu onorabil de 70 ani, aducem sincere felicitări tuturor colaboratorilor și cu încredere în viitor, menționăm ferm convinși,  că  colectivul Intreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Municipal împreună cu administrația, vor depune eforturi maxime  în vederea sporirii profesionale și a modernizării instituției. Datorită progreselor rapide și tehnologiilor avansate în domeniu, aplicării noilor modele și tehnici manageriale în gestionarea acestui serviciu specializat de ambulator, accentele urmează a fi puse pe priorități, iar profesionalismul specialiștilor, valorificat cu maximă implicare în procesele curativ-profilactice, urmează să dea roade valoroase atît pentru instituție, cît și pentru întreg sistemul municipal de sănătate din mun. Chișinău.

POSTĂRI RECENTE

Ziua Internațională a Asistenților Medicali

LA MULȚI ANI DRAGELE  NOASTRE ASISTENTE MEDICALE !!!  Profesia voastră  prevede prezența din momentul nașterii unei vieți și pe tot parcursul acesteia, ocupând locul esențial în...

Paște fericit!!!